Select Page

انتقاد/پیشنهاد

انتقاد و پیشنهاد بسیار سازنده و برای ما ارزشمند است

از اینکه ما را با طرح های خود در برگزاری هر چه بهتر خدمات یاری میفرمایید  کمال تشکر را داریم

شایان به ذکر است این فرم برای صندوق الکترونیک مدیریت آکادمی فرستاده خواهد شد و ایشان در اولین فرصت

برسی لازم را انجام خواند داد

انتقاد/پیشنهاد